Regulamin

§. 1 POSTANOWIENIA

 1. Właścicielem sklepu internetowego na stronie agozdecka.pl (zwanym dalej Sprzedającym ) jest Anna Masiul-Gozdecka, prowadząca działalnośc gospodarczą pod nazwą L-studio Anna Masiul Gozdecka , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9511871462 mająca siedzibę pod adresem: Jazgarzewszczyzna, ul Podleśna 11 05-501 Piaseczno
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: info@agozdecka.art.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 695442260 w dni robocze w godz.10-17, poprzez media społecznościowe, oraz aplikację messenger: https://www.facebook.com/AGozdecka . Adres do korespondencji: Jazgarzewszczyzna, ul Podleśna 11 05-501 Piaseczno
 3. Przedsiębiorcą jest Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 4. Konsumentem jest Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Użytkownika jest miejscem dostępnym dla Użytkowników sklepu, po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie Dzieła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 6. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail.
 7. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegóły na temat wykorzystywania informacji z plików cookies przez oprogramowanie sklepu podane są w zakładce „Polityka prywatności”. Jako właścicielka strony oświadczam, że nie jestem zainteresowana ich wykorzystywaniem.
 8. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§. 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem sklepu internetowego Artysta (Anna Masiul-Gozdecka) prowadzi sprzedaż oryginalnych obrazów z pracowni, reprodukcji obrazów swojego autorstwa.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
 4. Koszty dostawy opisane są indywidualnie przy każdym produkcie.
 5. Istnieje opcja zapisania się na Newsletter – polega ona na przesyłaniu informacji o nowych obrazach, inspiracjach i projektach. Może zawierać informacje o nowych ofertach. Zapisanie się na Newsletter jest dobrowolne.

§. 3. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Za pośrednictwem sklepu internetowego Artysta (Anna Masiul-Gozdecka) prowadzi sprzedaż oryginalnych obrazów ze swojej pracowni, reprodukcji obrazów swojego autorstwa, oraz przyjmuje indywidualne zamówienia. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu są: Sprzedający oraz Kupujący.
 2. Jako autor, zachowuje pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
 3. Informacje o dziełach prezentowanych na stronach Sklepu, wraz z podaniem ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na stronie sklepu agozdecka.pl oraz agozdecka.art.pl proszę o kontakt ze Sprzedającym pod adresem: info{@}agozdecka.art.pl
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie sklepu, z wyjątkiem zamówień przyjętych już do realizacji.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza dostępnego za pośrednictwem stron internetowych Sklepu, kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Z chwilą złożenia zamówienia Dzieło uzyskuje status zarezerwowanego.
 7. Sprzedający niezwłocznie potwierdza, za pośrednictwem poczty e-mail, otrzymanie zamówienia Kupującego. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin poinformuje się o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 8. Sprzedający na bieżąco informuje o zmianach w zamówieniu, za pośrednictwem poczty e-mail.
 9. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) Prowadząca działalność gospodarczą nie jest płatnikiem VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podawane są najpóźniej w chwili złożenia zamówienia.
 10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy.

§. 4. PŁATNOŚCI

 1. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata kwoty jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.
 2. Za zakupy w sklepie Kupujący można zapłacić przelewem na rachunek bankowy.
 3. Dane do przelewu:

L-studio Anna Masiul-Gozdecka
JAZGARZEWSZCZYZNA, UL.PODLEŚNA 11
05-501 PIASECZNO
mBank 79114020040000360244071599

 1. Dzieło wysyłane jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać tytuł przelewu podany w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik rejestruje się bezpłatnie i dobrowolnie, w celu utworzenia indywidualnego Konta Użytkownika, które może być przez Niego w każdej chwili edytowane lub usunięte.
 2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika. W celu realizacji zamówienia, niezbędne będzie podanie danych do wysyłki: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu.
 3. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika. W celu realizacji zamówienia, niezbędne będzie podanie danych do wysyłki nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska osoby do kontaktu.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług drogą elektroniczną. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, skutkuje zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. Termin wypowiedzenia umowy w tych przypadkach wynosi 14 dni.
 6. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jak również wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu, podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail , działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, albo uzyskała wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomiła Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika, Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, albo w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

§. 6. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, jeśli potrzebuje zdiagnozować nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług sklepu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 3. Sklep prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.
 5. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556 1-556 3 i następne Kodeksu cywilnego.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: a. Imię i nazwisko, b. numer zamówienia c. opis niezgodności Dzieła z umową, d. datę zakupu e. protokół szkody sporządzony w obecności kuriera f. fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej)
 7. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 8. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: info@agozdecka.art.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia.

§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na adres: info@agozdecka.art.pl, przez aplikację messenger lub za pośrednictwem listu poleconego.
 2. Oświadczenie powinno zawierać: datę, imię i nazwisko Konsumenta, adres Konsumenta:
  „Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy [ …] Data odbioru towaru (od przewoźnika/punktu odbioru):
  Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr: [ …] Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie sklepu” podpis Konsumenta (jeżeli oświadczenie jest przesłane w wersji papierowej)
 3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb [i inne nie odnoszące się do tego konkretnego sklepu i jego oferty]
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu dzieła zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest L-studio Anna Masiul Gozdecka , Jazgarzewszczyzna, ul Podleśna 11 05-501 Piaseczno
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się e-mail: info{@}agozdecka.art.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wysyłka newslettera, kontaktowych oraz umożliwienie korzystania ze spersonalizowanego konta użytkownika na podstawie zgody lub zawarcia i wykonanie na Pani/a żądanie umowy sprzedaży oraz umowy o prowadzenie konta klienta w sklepie.
 4. Dane mogą być udostępniane – usługi transportowe Allekurier.pl lub apaczka.pl; – usługi księgowe: Biuro Rachunkowe w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 5. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Pani/a zgody, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, bądź wygaśnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie zawartych z Panią/em umów będziemy przetwarzali do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego wynikających z zawartych umów albo do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Prawa o których mowa można zrealizować po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika sklepie bądź kontakt z mailowy: info{@}agozdecka.art.pl
 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych w szczególności historii transakcji
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach analizy historii sprzedaży i aktywności na stronie, w celu dostarczenia spersonalizowanej oferty.
 11. Sklep zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Galerii usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 13. Administrator danych osobowych przetwarza dane w zgodzi z prawem Polskim jak i Europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

§. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
 4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2020 r.